Demo Görüşmesi Planlayın
Demo Görüşmesi PlanlayınSize Sertifier’ı rozet ve sertifikasyon çözümünüz olarak kullanmanın tam deneyimini sunalım. Uzmanlarımızdan biriyle bir görüşme planlayın.
Sertifier | Digital Credentialing Platform
ÇözümlerÖzelliklerTeklif Al

Çerez Politikası

İşbu Cookie ve çerez Politkası'nın amacı (“çerez Politikası”), Sertifier Eğitim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”)tarafından işletilmekte olan www.sertifier.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket'in, Veri Sahibi'nin Platform'u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

Veri Sahibi, işbu çerez Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu çerez Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

 • Müşteri Bilgisi
 • Cihaz Bilgisi
 • Davranışlar
 • Demografik Bilgiler
 • Pazarlama Bilgisi
 • Davranışsal Reklamcılık

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geridöndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanunhükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilereilişkin işleme faaliyetleri işbu çerez Politikası hükümleri ile bağlıolmaksızın gerçekleştirilecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, kişisel verileri, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göreözelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi; doğrudan ve dolaylı pazarlamafaaliyetleri kapsamında kullanılması ve bu amaçlarla Şirket'in temsilcileri,çözüm ortakları ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılması içinişleyebilecektir.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 ve 8. maddeleri uyarıncave/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriVeri Sahibi'nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerlepaylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunanveya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya dabir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluolması,
 • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulmasıveya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişiselverilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunluolması,
 • Veri Sahibi'nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemeninzorunlu olması,
 • Veri Sahibi'nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiğiyeni verileri, işbu çerez Politikası ile belirlenen amaçlarıngerçekleştirilebilmesi için Şirket'in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket ayrıca, işbu çerez Politikası'nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri Şirket iş ortakları ve tedarikçileri ile hukukenyetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Şirket, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme vekişiselleştirme dâhil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması,Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu çerez Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmekiçin SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakatettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.sertifier.com adresinde yer alan Sertifier Eğitim Teknolojileri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket'in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform'un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi biruyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmalarıngerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu çerez Politikası'nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu çerez Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi birsorumluluk taşımamaktadır.

Çerezler (Cookie'ler)

Veri Sahipleri'nin Platform'dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için Platform'da çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform'u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılararacılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi içinwww.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaretedebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıdasıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluylasizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • Doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanmak

Çerez Politikası'ndaki Değişiklikler

Şirket, işbu çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir.Güncel çerez Politikası, Veri Sahibi'ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Başlamak çok kolay.Sertifier ile Akıllı Sertifika ve Açık Rozet göndermeye şimdi başlayın!
dashboard